• VRB

Let op besloten nieuwsberichten zijn alleen beschikbaar als u inlogt.

 

 

Dit zijn de belangrijkste punten van de versoepeling, de precieze wijzigingen zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd in de Staatscourant. Aanleiding voor deze versoepeling zijn adviezen van de GezondheidsraadAlle regels voor de rijgeschiktheid vindt u in de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Tevens worden op de regio bijeenkomsten die het CBR heeft gepland voor dit najaar,  workshops georganiseerd waar rijinstructeurs tekst en uitleg krijgen over de aandachtspunten waar een een DPR naar kijkt bij een rijproef.

Wat verandert er?

  • Hersentumoren
   Voor mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs wordt de geschiktheidstermijn bij een hersentumor aangepast van drie jaar naar onbeperkt. Hiervoor moet u volledig genezen zijn of vanwege de stabiele situatie niet meer onder controle staan van een behandelend specialist. Voor het vrachtauto- en busrijbewijs mag er geen sprake zijn van een functiestoornis die van invloed is op de rijgeschiktheid, bijvoorbeeld verlamming of beperking van het gezichtsveld.
  • Hypofysetumoren
   Heeft u een hypofysetumor, dan kunt u geschikt worden verklaard voor een vrachtauto- en busrijbewijs als u geen functiestoornis heeft die van invloed is op de rijgeschiktheid. De keuring moet worden uitgevoerd door een internist-endocrinoloog. Ook voor het auto-, motor- en/of T-rijbewijs moet de keuring voortaan door een internist-endocrinoloog worden uitgevoerd.
  • Schizofrenie/psychose
   Mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs, die volledig hersteld zijn na een psychotische periode of succesvol worden behandeld voor een schizofreniespectrumstoornis, kunnen toestemming krijgen om het rijbewijs voor hun werk te gebruiken (code 101). Voorwaarde is een positief advies van de psychiater. Met code 101 mag u privé rijden en daarnaast beroepsmatig voor maximaal vier uur per dag, maar niet als bijvoorbeeld rijinstructeur of taxichauffeur.

Bron: CBR

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 1 januari 2018 is het bij een aantal CCV-examens mogelijk om een examen met tolk af te nemen. Het betreft een pilot van één jaar.

Uit een tussentijdse evaluatie van de pilot zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Twee wijzigingen worden per 15 juni doorgevoerd.

 

Woorden die de kandidaat moet kennen

Op basis van de toets matrijs heeft het CBR voor ieder examen een terminologielijst aangeleverd aan TolkenNet.

Op deze lijsten staan woorden/termen die wel vertaald maar niet omschreven mogen worden. Het is gebleken dat niet alle woorden op deze lijsten in alle talen te vertalen zijn.

Deze terminologielijsten zijn op de website gepubliceerd (https://www.cbr.nl/beroepsexamen-met-tolk.pp).

 

Kandidaten moeten tijdens het examen de woorden van deze lijst in het Nederlands kennen. Als de tolk geen mogelijkheid ziet om het woord te vertalen, noemt hij het Nederlandse woord.

 

Kandidaten die al staan ingepland voor een examen, zullen wij hierover informeren. 

 

Eerst tolk reserveren, dan CBR-examen

In overleg met TolkenNet, raden wij opleiders en kandidaten aan om eerst contact met TolkenNet op te nemen. In overleg met TolkenNet kan een locatie gekozen worden voor de afname van het examen. 

Afhankelijk van welke tolk ingezet kan worden, zou het kostenbesparend kunnen zijn als de kandidaat de tolk tegemoet zou kunnen komen (dit in verband met de reiskosten van de tolk).

Als het gaat om talen waarvoor minder tolken beschikbaar zijn, kan TolkenNet ook meteen aangeven wat mogelijk is.

 

Daarnaast hebben we opleiders en kandidaten, ook namens TolkenNet, dringend gevraagd om bij TolkenNet duidelijk aan te geven dat het om een CCV-examen gaat.

 

Op 14 juni staat dit bericht in CBR Info en op 15 juni op TOP Internet. Ook de website en het vademecum worden aangepast.

14-05-18 | Nieuwe mijlpaal in digitaliseringsproces rijgeschiktheid 

Het CBR zet weer een belangrijke stap in de digitalisering van het rijgeschiktheidsproces. Vanaf vandaag gaan twee nieuwe digitale vragenlijsten voor de Gezondheidsverklaring live. Dit zijn de vragenlijsten voor mensen van 75 jaar en ouder en voor mensen die hun groot rijbewijs willen halen of verlengen. Deze vragenlijsten staan vanaf nu op MijnCBR.nl, het klantenportaal van het CBR. 

Beter uitvragen
Met de nieuwe look en feel is het voor de klant en voor de keurend arts en medisch specialist gemakkelijker om de vragenlijst zo in te vullen dat we de benodigde informatie gericht ophalen. De vernieuwing van de vragen moet ertoe leiden dat mensen gerichter worden verwezen voor een medische beoordeling. De verwerking van de vragenlijsten, de keuringsverslagen (voorheen Geneeskundig verslag) en de rapporten en verslagen van de artsen gaat in toenemende mate via ons nieuwe systeem. 

Nieuwe vragenlijsten, nieuwe stap  

Het digitaliseren van het proces van rijgeschiktheid is een programma van jaren. Sinds januari zijn we stappen aan het zetten die ook direct zichtbaar zijn voor onze klanten. Zo hebben we begin dit jaar het klantenportaal, mijnCBR.nl, vernieuwd. Deze website is modern vormgegeven en geschikt voor mobiel en tablet, zodat mensen gemakkelijker hun gezondheidsverklaring kunnen invullen.   

Vervolgens hebben we de vragen van de vragenlijst voor de Gezondheidsverklaring vernieuwd. In eerste instantie alleen de vragenlijst voor de klanten die een verklaring aanvragen voor rijbewijs A, B, BE of T. Bij deze stap hebben we ook de veiligheidsgraad verhoogd. Omdat het gaat om de uitwisseling van medische gegevens vragen we mensen een DigiD met sms-code te gebruiken. Hiermee waarborgen we de privacy van onze klanten beter.  

Achter de schermen nemen we stapsgewijs ook een nieuw informatiesysteem in gebruik.  

Een systeem waarmee we de klant sneller, eenvoudiger en efficiënter willen helpen. Sinds maart verwerken we steeds meer dossiers in dit nieuwe systeem. De meest recente stap in het proces is het live brengen van nog twee nieuwe vragenlijsten voor de andere twee grote doelgroepen van het CBR: de bestuurders ouder dan 75 en de bestuurders met een groot rijbewijs. 

Overgangssituatie

 Er blijft enige tijd sprake van een overgangssituatie. We werken tijdelijk met twee systemen en daarmee ook met verschillende procedures en formulieren. Ook blijven de huidige papieren vragenlijsten nog even in omloop en gaat de Engelstalig Gezondheidsverklaring voorlopig nog via het oude systeem. We verwachten dat we eind 2018 helemaal overgestapt zijn op de nieuwe vragenlijsten, het nieuwe systeem en de nieuwe formulieren en werkwijzen.   

Artsenportaal 

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar is het streven dat het mogelijk wordt voor keurend artsen en specialisten om hun bevindingen digitaal te delen met het CBR. Als dat kan, dan leidt het digitaal invullen van de Gezondheidsverklaring tot een aanzienlijk sneller proces. Dit zogeheten artsenportaal gaan we ook weer stapsgewijs uitbreiden zodat het als informatiebron gaat dienen voor klanten met gegevens over welke artsen digitaal werken, de kosten en wachttijd per arts.

Voor meer informatie klik op de volgende link: https://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring-kopen.pp

 

Relatie dag mailing 2

Relatie dag mailing 2.2

 

 

 

 

9 februari 2018

 

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding een dienstbetrekking is. In plaats van duidelijkheid te scheppen leverde de wet veel verwarring en onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers. Vanwege alle commotie rondom deze wet was de handhaving van de wet opgeschort.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu meegedeeld dat de opschorting van de handhaving is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen mocht geconstateerd worden dat sprake is van een dienstbetrekking. 

Wel worden de mogelijkheden voor handhaving bij kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimd. Deze is dan niet langer beperkt tot de ernstigste gevallen. Voor handhaving is vereist dat de Belastingdienst kan bewijzen dat aan de volgende drie criteria is voldaan:
1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

 

 

De verwachting is dat per 1 januari 2020 nieuwe wet- en regelgeving in werking zal treden.

Vanaf 1 mei 2018 kunnen kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond doen. Dan start het CBR een proef van zes maanden waarin kandidaten ook tussen 16.00 uur en 21.30 uur op examen kunnen. Het CBR wil hiermee de dienstverlening aan de klant verder verbeteren. 

Aan de proef doen alleen kandidaten mee die zelf het examen reserveren op Mijn CBR. Vanaf 18.00 uur betalen zij hiervoor een toeslag van € 4,45. De proef start in de locaties Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Rijswijk en Groningen. Later tijdens de proef komen hier nog locaties bij. Kandidaten die een individueel theorie-examen willen doen kunnen ook op die plaatsen in de avond terecht. Tot 18.00 uur kunnen hier ook beroepsexamens worden gemaakt, die de kandidaat zelf of via zijn opleider reserveert. 

Met deze proef onderzoeken we de behoefte van onze klanten over onze openingstijden en of ze bereid zijn een toeslag te betalen voor een examen in de avonduren. 

Bron: CBR

Dat leerlingen tegenwoordig zelf hun gezondheidsverklaring in moeten vullen bij het CBR is niets nieuws. Er zijn wel veel vragen over. In de onderstaande link vind u een handig stappenplan van het CBR voor de leerling.

Gezondheidsverklaring aanvragen

De divisie CCV van het CBR is deze week met een pilot gestart waarbij het ID-bewijs van kandidaten wordt gecontroleerd aan de hand van een extra echtheidskenmerk.

Voor aanvang van het examen, of een cursus, wordt altijd het ID-bewijs van kandidaten gecontroleerd. Door nieuwe technieken is het nu mogelijk om, naast de bestaande controles die met het blote oog worden gedaan of door middel van een retro-check, ook controles uit te voeren op een digitale wijze. CBR voert een pilot uit om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van controleren.

Met behulp van een mobiele telefoon wordt de chip in het rijbewijs gecheckt. Door de chip te controleren kunnen wij zien of de gegevens die op het rijbewijs staan, bijvoorbeeld de foto en de geboortedatum, overeenkomen met de gegevens die op de chip in het rijbewijs staan. Op de chip staat niet meer informatie dan op de ID-kaart zelf.

Wanneer de gegevens niet met elkaar overeenkomen, en er sprake is van identiteitsfraude, dan wordt aangifte gedaan tegen de kandidaat. Deze procedure is gelijk aan de huidige procedure bij identiteitsfraude. De gegevens van de chip worden niet opgeslagen op de telefoon.

De pilot wordt uitgevoerd door twee examinatoren en een aantal steekproefnemers van de divisie CCV. De controles vinden plaats bij onze praktijkexamens, nascholingscursussen, toets besloten terrein en de praktijktoets. De pilot duurt een maand. Na afloop van de pilot worden de gegevens geëvalueerd en wordt besloten of de digitale controle definitief wordt ingevoerd.

Peter van Neck draagt VRB-voorzitterschap over aan Eric Bakker

Peter van Neck heeft afscheid genomen als voorzitter van Vereniging Rijschool Belang (VRB). Dat gebeurde vrijdagmiddag in Lexmond tijdens de algemene ledenvergadering van de branchevereniging. Rijschoolhouder Eric Bakker uit Vlijmen wordt het nieuwe gezicht van de branchevereniging. Hij is voor drie jaar benoemd tot voorzitter van de VRB. Daarnaast zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur.

 

Peter van Neck (69) was sinds 2012 voorzitter van de branchevereniging. Naast dankwoorden vanuit het bestuur kreeg hij ook een toespraak van René Verstraeten, financieel directeur van het CBR, die samen met algemeen directeur Petra Delsing aanwezig waren bij de bijeenkomst. Hoewel Van Neck een stapje terug doet, blijft hij voorlopig als vice-voorzitter actief voor de branchevereniging.

Bron: Rijschoolpro

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang