• VRB

FAQ

Home

Vereniging Rijschool Belang wil:

  • Streven naar werkbare werkomstandigheden waardoor een reëel inkomen voor iedere rijschoolhouder/rijinstructeur gehaald kan worden
  • Het imago van de hele branche naar een hoger niveau tillen
  • De branche toekomstbestendig maken
  • Een stevige lobby voeren bij het Ministerie van I&W, IBKI, CBR en opleidingsinstituten en samen zoeken naar houdbare alternatieven;
  • Aanpassing  van het WRM examen traject en de bijscholingsverplichtingen
  • De branche een stem geven die gedragen wordt door feedback van leden
  • Leden een stem geven via nieuwsbrieven en tijdens de algemene ledenvergadering

De VRB kan desgewenst belangenbehartiger zijn bij conflicten met leerlingen, CBR en anderen waarmee u beroepshalve geconfronteerd wordt.
VRB heeft inmiddels aangetoond een serieuze, positief kritische, gewaardeerde en loyale onderhandelingspartner te zijn. In het Branche Voorzitters Overleg waar CBR, VRB, FAM en BOVAG over de in en outs praten die belangrijk zijn voor alle betrokkenen, worden items afgestemd die een bijdrage leveren om de hele branche te professionaliseren. Deze BVO"s staan 6x per keer per jaar op de agenda van de voorzitter en de secretaris. Mocht de actualiteit dit vragen dan worden extra bijeenkomsten gepland, ook als deze adhoc moeten plaatsvinden.
 
Twee bestuursleden participeren in de Adviesraad WRM. Deze raad bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 branche verenigingen, IBKI, Ministerie I&W, CBR, LBVI,VVB, KNMV, OTCRIJ en de Politieacademie bespreekt welke bijscholingsonderwerpen bijgevoegd worden en/of verlengd worden.  Op dit moment wordt vol spanning gewacht op het besluit van de Kamer of de gewijzigde wijzigingswet WRM daadwerkelijk op 1 april 20202 ingevoerd kan worden.

De VRB is lid van de Gebruikersraad van het CBR en participeert in de subraad Opleidingen.

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020-2030 zijn de eerste twee jaren de beginnend bestuurder als speerpunt genoemd. Recent is het initiatief Samen Sterk in het leven geroepen. Iedere belangenbehartiger die de professionalisering van de rijschoolbranche hoog in het vaandel heeft staan werd uitgedaagd om de handschoen op te pakken. VRB speelt hierin op diverse aandachtsvelden een rol.

In augustus 2018 werden de 3 brancheverenigingen persoonlijk uitgenodigd door de minister om met haar van gedachten te wisselen over de zaken die betrekking hebben op de rijschoolbranche. Op verzoek van de minister is hieruit een structureel overlegkader voortgevloeid om de professionalisering van de branche vorm te geven. 
 
Regelmatig nemen wij contact op met politici. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij de meest actuele zaken die aandacht of juist geen of onvoldoende aandacht krijgen. Andersom hebben politici de weg naar ons gevonden.  Ze krijgen vaak zaken op hun agenda waarvan zij nauwelijks of geen inhoudelijke kennis hebben. En gelukkig kunnen wij als ervaringsdeskundigen aanvullende informatie verstrekken; ervaringen die wij zelf ondervonden hebben en signalen die wij vanuit het veld opvangen.

Op verzoek van de politiek hebben we in augustus 2016 samen met BOVAG afdeling Rijscholen en FAM het startdocument geschreven. Op 9 oktober 2016 en 27 april 2017 is naar aanleiding van dit startdocument een Eisen en Aanbevelingen document aangeboden aan de Minister van I&W en de leden van de vaste Kamercommissie I&W.  Dit heeft er voor gezorgd dat de Minister van I&W het aangepaste wijzigingsvoorstel WRM heeft ingetrokken. 

In Nederland is het volgen van een opleiding voor een rijbewijs maar ook voor het behalen van een WRM bevoegdheid niet verplicht. Maar aanvullend als de WRM bevoegdheid behaald is, stelt de overheid een bijscholingsverplichting in met een sanctionering.

Op 15 november 2017 hebben we een volledig uitgewerkt rapport verstuurd naar de ketenpartners waarin we het WRM examentraject en de daarbij behorende bijscholing gedetailleerd in kaart hebben gebracht. En aangegeven waar in onze visie de echte verbeterslagen liggen. Deze zijn vooralsnog geschreven op het B segment omdat deze WRM bevoegdheid nog altijd de basis is van alle verdere categorieen. 

Gevraagd en ongevraagd onze meningen geven op een fundamentele manier. Niet alleen kritiek leveren op de gang van zaken, maar samen nadenken hoe zaken verbeterd kunnen worden. De hulp van leden uit het hele land is van cruciaal belang.

De lidmaatschapskosten bedragen € 90,-- voor het jaar 2021.  Dit is een aanvaardbaar bedrag, dat we bewust niet te hoog maken, zodat de drempel om lid te worden financieel gezien niet onoverkomelijk is. Wanneer we een grote groep rijschoolhouders en rijinstructeurs als lid kunnen vertegenwoordigen, kunnen we samen een vuist maken. Als ook u direct lid wil worden klik dan hier.

 

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang